Wierzyciel

Wierzyciel to taka osoba, która może wymagać od dłużnika, czyli innej osoby prawnej lub fizycznej, by spełnił swoje zobowiązania. Posiada uprawnienia prawne do domagania się od dłużnika zwrotu pieniędzy lub wykonania innych świadczeń określonych w umowie między nimi.

Stosunek zobowiązaniowy to po prostu relacja między dłużnikiem a wierzycielem, która wynika z zawartej między nimi umowy. Wierzyciel może żądać wykonania określonych świadczeń, gdy dłużnik nie wywiąże się z postanowień umowy. Takie postępowanie ze strony dłużnika nazywane jest niewykonaniem zobowiązania.

Wierzyciel może być osobą fizyczną lub prawną. Osoba fizyczna to zwykły człowiek, który zawarł umowę np. z bankiem, gdzie otrzymał pożyczkę na zakup mieszkania. Bank w takim przypadku będzie wierzycielem. Natomiast osoba prawna to np. firma, która zawarła umowę z inną firmą na dostarczenie produktów lub usług. W takim przypadku firma dostarczająca produkty lub usługi będzie wierzycielem.

Wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności na drodze sądowej, ale może też skorzystać z pomocy windykatora. Windykacja to nic innego jak działania zmierzające do odzyskania długu, np. w formie listów ostrzegawczych lub telefonicznych wezwań do zapłaty.

Wierzyciel może także sprzedać swoje wierzytelności innemu podmiotowi. Dzięki temu może szybciej odzyskać swoje pieniądze, a jednocześnie pozbyć się problemu związanego z windykacją. Osoba, która kupiła wierzytelność, staje się nowym wierzycielem i może dochodzić swoich należności na drodze sądowej lub z pomocą windykatora.

Ważne jest, że wierzyciel nie może działać wbrew prawu. Nie może stosować nieuczciwych praktyk w celu odzyskania swoich należności, takich jak np. terroryzowanie dłużnika, łamanie prywatności czy szantażowanie. Musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Słownik pojęć

 • Dłużnik

 • Masa upadłości

 • Nabycie spadku

 • Należności

 • Niegodność dziedziczenia

 • Niewypłacalność

 • Sposób złożenia i forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • Otwarcie spadku

 • Plan spłaty

 • Postępowanie restrukturyzacyjne

 • Restrukturyzacja

 • Sąd upadłościowy

 • Spadek

 • Sposoby przyjęcia spadku

 • Syndyk

 • Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

 • Upadłość gospodarcza (upadłość na zasadach ogólnych)

 • Upadłość konsumencka

 • Wierzyciel

 • Zachowek

 • Zdolność do dziedziczenia

 • Zobowiązania

 • Źródła powołania do spadku