Prawo spadkowe

Spadek – stwierdzenie nabycia

Śmierć spadkodawcy oznacza otwarcie spadku, czyli następuje przejście praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Nie zawsze jednak wiadomo kto i w jakim zakresie otrzyma spadek, czy istnieje testament lub też, czy są nowi spadkobiercy. W przypadku sytuacji, w której na mocy testamentu powołano do spadku osobę niepowiązaną ze spadkodawcą więzami krwi lub powinowactwa istnieje potrzeba stworzenia instrumentów prawnych, które pozwalają stwierdzić kto i w jakiej części oraz na jakiej podstawie (dziedziczenie ustawowe lub dziedziczenie testamentowe) jest spadkobiercą.

Czy chcesz wiedzieć kto może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Każdy, kto ma w tym interes, czyli:

 • spadkobiercy;
 • wierzyciele spadkodawcy;
 • uprawnieni do zachowku;
 • zapisobiercy (z zapisów zwykłych, jak i windykacyjnych);
 • wierzyciele spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni;
 • osoby, które nie są spadkobiercami, lecz są zainteresowane wykazaniem faktu, że nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • wykonawca testamentu

Dziedziczenie, czyli stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić:

Nie bądź zaskoczony. Nabycie spadku, odrzucenie spadku – przeczytaj, jaki jest termin ich stwierdzenia.

Zgodnie z art. 1026 Kodeksu cywilnego stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Jest jednak wyjątek, w przypadku gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić przed upływem wskazanych sześciu miesięcy.

Sprawdź co w trakcie postępowania bada sąd?

 • krąg spadkobierców,
 • sprawdza czy istnieje testament,
 • wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament znajduje się u niej (art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego).
 • w przypadku sporu rozstrzyga czy testament jest ważny lub ewentualnie, który z kilku sporządzonych testamentów jest ważny.

Czy dowiedziałeś się jaki masz termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes. Chodzi więc o każdą osobę, która jest zainteresowana w wywołaniu skutków, jakie ustawa łączy z wydaniem przez sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez określone w postanowieniu osoby.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone żadnym terminem, nie ulega przedawnieniu ani w żadnych okolicznościach nie wygasa (por. Jacek Gudowski „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające.” Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308).

Prawo spadkowe. Szukasz pomocy prawnej w sprawie spadkowej?

Skontaktuj się z nami, zasługujesz na nasze wsparcie

Nasi prawnicy pomogą Tobie możliwie szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie spadkowe. Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy w indywidualny sposób z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej.

Pomożemy Ci w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • wydziedziczenie krewnego
 • zachowek po zmarłym spadkodawcy
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego
 • realizacja zapisu zwykłego i polecenia
 • zaliczanie darowizn dokonanych za życia spadkodawcy w skład schedy spadkowej
 • wyłączenie krewnego z kręgu spadkobierców
 • dochodzenie roszczeń z masy spadkowej

Oferujemy również pomoc i doradztwo w takich sprawach jak:

 • pomoc przy sporządzaniu testamentu
 • planowanie dziedziczenia
 • umowny dział spadku

 • ochrona przed długami spadkowymi
 • spis inwentarza spadkowego
 • ustalanie składu majątku spadkowego i jego wartości
 • dziedziczenie przedsiębiorstwa / udziałów w spółce

Czy termin ogłoszenia testamentu jest równoznaczny z terminem otwarcia spadku?

Za otwarcie spadku uznaje się śmierć spadkodawcy. Natomiast otwarcie i ogłoszenie testamentu dokonywane jest przez sąd na posiedzeniu jawnym. Ogłoszenie jest odczytaniem i zapoznaniem się z treścią testamentu.

Zachowek – komu i ile się należy oraz jak go uzyskać

Ile wynosi zachowek?

Zachowek stanowi określony ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Komu przysługuje zachowek

Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz jego małżonek. Jeśli jednak spadkodawca, w chwili śmierci nie miał zstępnych, prawo wówczas do zachowku przysługuje jego małżonkowi oraz rodzicom.

Spadek i sprawy spadkowe – jakie obowiązki wchodzą w jego skład?

W skład spadku, obok praw, wchodzą też długi spadkowe, czyli cywilnoprawne obowiązki majątkowe. Podobnie jak prawa wchodzące w skład spadku, również obowiązki spełniają określone kryteria. Ważną rzeczą jest, aby miały one charakter majątkowy, nie mogą też pozostawać w ścisłym związku z osobą spadkodawcy oraz nie mogą przechodzić na określone osoby bez znaczenia, czy są one spadkobiercami. Do spadku należy zaliczyć koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, a także koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu (jeśli taki został ustanowiony).