Plan spłaty

– sporządzany jest po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości przez syndyka, który następnie składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem.

Sąd wydając postanowienie, ustala plan spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd: wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz określa, w jakim zakresie i okresie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Słownik pojęć

 • Dłużnik

 • Masa upadłości

 • Nabycie spadku

 • Należności

 • Niegodność dziedziczenia

 • Niewypłacalność

 • Sposób złożenia i forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • Otwarcie spadku

 • Plan spłaty

 • Postępowanie restrukturyzacyjne

 • Restrukturyzacja

 • Sąd upadłościowy

 • Spadek

 • Sposoby przyjęcia spadku

 • Syndyk

 • Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

 • Upadłość gospodarcza (upadłość na zasadach ogólnych)

 • Upadłość konsumencka

 • Wierzyciel

 • Zachowek

 • Zdolność do dziedziczenia

 • Zobowiązania

 • Źródła powołania do spadku