Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest kompleksowym działaniem, którego celem jest strukturalna zmiana przedsiębiorstwa, dokonywana na różnych etapach cyklu rozwoju przedsiębiorstwa, która jest nakierowana na podniesienie jego efektywności, optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych i ludzkich, poprawę konkurencyjności, a co za tym idzie przywrócenie jego rentowności i uratowanie od upadłości bądź likwidacji.

Jak pomagamy dłużnikowi w procesie restrukturyzacji?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być procesem długotrwałym, niekiedy wieloletnim i wymagającym odpowiedniej wiedzy oraz przygotowania, które może zapewnić jedynie współpraca z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym. Dzięki Przyjaznej Kancelarii możesz liczyć na kompleksową i sprawną obsługę prawną postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Proces pomocy firmie w kłopotach finansowych przebiega w następujący sposób:

 • Podstawą rozpoczęcia działań jest analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w oparciu o udostępnione przez dłużnika dane;
 • Następnie w zależności od sytuacji dłużnika doradzamy wybór właściwego typu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Po zawarciu umowy oraz udzieleniu pełnomocnictwa przygotowujemy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, jak również innych wniosków i pism, które mogą być konieczne do złożenia w czasie trwania postępowania.

Ponadto członkowie zespołu Przyjaznej Kancelarii mogą udzielić pomocy w następującym zakresie:

 • Reprezentacji dłużników w sprawach przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przed sądami na terenie Małopolski, Śląska oraz województwa Świętokrzyskiego;
 • Pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym na terenie Małopolski, Śląska oraz województwa Świętokrzyskiego;
 • Podejmowaniem działań niosących pomoc dłużnikom, których wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ponadto oferujemy pomoc prawną dla wierzycieli, których dłużnicy są w trakcie procesu restrukturyzacji.

Sąd nie bada przyczyn powstania stanu niewypłacalności na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Powody te są brane pod rozwagę sądu na późniejszym etapie procedury.

Dla kogo jest przeznaczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.
Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:

 1. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320);
 2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 3. wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 4. wspólników spółki partnerskiej.

Jakie są cele prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Od czego zacząć?

Jakie są typy postępowań restukturyzacyjnych?

Przygotowana likwidacja (PRE-PACK) jako dodatkowy sposób na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika

Kolej­nym ze spo­so­bów restruk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­stwa jest jego przy­go­to­wana likwi­da­cja, tzw. PRE-PACK, która co prawda jest ure­gu­lo­wana prze­pi­sami prawa upa­dło­ścio­wego, ale może pozwo­lić na zacho­wa­nie przed­się­bior­stwa nie­wy­pła­cal­nego dłuż­nika lub jego znacz­nej czę­ści. W postę­po­wa­niu o ogło­sze­nie upa­dło­ści uczest­nik postę­po­wa­nia może zło­żyć wnio­sek o zatwier­dze­nie warun­ków sprze­daży przed­się­bior­stwa dłuż­nika lub jego zor­ga­ni­zo­wa­nej czę­ści lub skład­ni­ków mająt­ko­wych sta­no­wią­cych znaczną część przed­się­bior­stwa na rzecz okre­ślo­nego nabywcy. W przy­padku zło­że­nia wnio­sku o zatwier­dze­nie warun­ków sprze­daży sąd usta­na­wia tym­cza­so­wego nad­zorcę sądo­wego albo zarządcę przy­mu­so­wego. Tym­cza­sowy nad­zorca sądowy albo zarządca przy­mu­sowy składa do sądu spra­woz­da­nie obej­mu­jące w szcze­gól­no­ści infor­ma­cje na temat stanu finan­so­wego dłuż­nika, rodzaju i war­to­ści jego majątku oraz prze­wi­dy­wa­nych kosz­tów postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­wego oraz innych zobo­wią­zań masy upa­dło­ści, które nale­ża­łoby ponieść przy likwi­da­cji na zasa­dach ogól­nych, a także inne infor­ma­cje istotne dla roz­po­zna­nia przez sąd wnio­sku o zatwier­dze­nie warun­ków sprze­daży. Sąd uwzględ­nia wnio­sek o zatwier­dze­nie warun­ków sprze­daży, jeżeli ofe­ro­wana cena jest wyż­sza niż kwota moż­liwa do uzy­ska­nia w postę­po­wa­niu upa­dło­ściowym przy likwi­da­cji na zasa­dach ogól­nych, pomniej­szona o koszty postę­po­wa­nia oraz inne zobo­wią­za­nia masy upa­dło­ści, które nale­ża­łoby ponieść przy likwi­da­cji w takim try­bie. Sąd może rów­nież uwzględ­nić wnio­sek o zatwier­dze­nie warun­ków sprze­daży, jeżeli cena jest zbli­żona do kwoty moż­li­wej do uzy­ska­nia w postę­po­wa­niu upa­dło­ściowym przy likwi­da­cji na zasa­dach ogól­nych, pomniej­szo­nej o koszty postę­po­wa­nia oraz inne zobo­wią­za­nia masy upa­dło­ści, które nale­ża­łoby ponieść przy likwi­da­cji w takim try­bie, jeżeli prze­ma­wia za tym ważny inte­res publiczny lub moż­li­wość zacho­wa­nia przed­się­bior­stwa dłuż­nika.

Masz więcej pytań?