Syndyk

– organ postępowania upadłościowego powoływany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego, zawiadomienia wierzycieli, weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości w szczególności tych dotyczących majątku upadłego. Syndyk po zakończeniu likwidacji majątku dłużnika sporządza i składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub ewentualnie wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego bez orzekania o planie spłaty wierzycieli.

Słownik pojęć

 • Dłużnik

 • Masa upadłości

 • Nabycie spadku

 • Należności

 • Niegodność dziedziczenia

 • Niewypłacalność

 • Sposób złożenia i forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • Otwarcie spadku

 • Plan spłaty

 • Postępowanie restrukturyzacyjne

 • Restrukturyzacja

 • Sąd upadłościowy

 • Spadek

 • Sposoby przyjęcia spadku

 • Syndyk

 • Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

 • Upadłość gospodarcza (upadłość na zasadach ogólnych)

 • Upadłość konsumencka

 • Wierzyciel

 • Zachowek

 • Zdolność do dziedziczenia

 • Zobowiązania

 • Źródła powołania do spadku