Po ogłoszeniu upadłości nie możesz już spłacać swoich zobowiązań. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Syndyk po ogłoszeniu upadłości zawiadomi wierzycieli upadłego o ogłoszeniu upadłości i wezwie ich do zgłaszania wierzytelności. Następnie, na podstawie przesłanych zgłoszeń wierzytelności, po ich weryfikacji syndyk przygotowuje, a następnie składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub ewentualnie wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Taki sposób postępowania pozwoli na proporcjonalne zaspokojenie wszystkich wierzycieli biorących udział w postępowaniu upadłościowym i sprawiedliwy podział funduszów uzyskanych z likwidacji masy upadłości jak również tych przekazanych w ramach realizacji planu spłaty.