Wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie powoduje automatycznego umorzenie zobowiązań niewypłacalnego dłużnika. Dopiero przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa upadłościowego prowadzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego rzetelne wykonanie przez upadłego skutkuje umorzeniem przez sąd pozostałych niespłaconych zobowiązań upadłego. W zależności od osobistej sytuacji upadłego, jego możliwości zarobkowych oraz wysokości niespłaconych zobowiązań stopień umorzenia może wynieść od kilku do kilkudziesięciu procent sumy niespłaconych zobowiązań. W wyjątkowych sytuacjach jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.