Posiadanie tylko jednego wierzyciela nie stanowi przeszkody do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy ustawy prawo upadłościowe mówią wprost, że postępowanie upadłościowe w sprawach dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.