Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć jedynie osoba, która w dniu złożenia wniosku jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czyli potocznie zwaną konsumentem.