W przypadku ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego, zawiadomienia wierzycieli, weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości w szczególności tych dotyczących majątku upadłego. Następnie po zakończeniu likwidacji majątku dłużnika sporządza i składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub ewentualnie wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego bez orzekania o planie spłaty wierzycieli.