Sąd oddali wniosek o upadłość jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień niewypłacalności umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli;
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ust stawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • czynność prawa dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności.

Jak również wtedy jeżeli dane podane przez dłużnika ze wzniosu są niezgodne z prawą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.