Upadłość konsumencka powoduje szereg doniosłych skutków zarówno w sferze majątkowej jak i prawnej.

Majątek

Majątek dłużnika podlegający egzekucji staje się z dniem ogłoszenia upadłości masą upadłości, która służy zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego oraz zobowiązań wobec wierzycieli. Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem podlegającym wówczas zajęciu przez syndyka, który następnie dokonuje jego likwidacji.

Zobowiązania

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane odsetki – Twój dług jeż nie rośnie! Pamiętaj, że wszelkie czynności prawne upadłego dłużnika dotyczące jego majątku są nieważne z mocy prawa.

Postępowania sądowe

Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.

Egzekucje komornicze

Toczące się wobec dłużnika postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych podlegają z mocy prawa najpierw zawieszeniu, a później umorzeniu.

Spadki

Jeżeli do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości powołany zostaje upadły, spadek wchodzi do masy upadłości. Syndyk nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości, a do chwili jej ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i powołany spadkobierca oświadczenia takiego nie złożył, to spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Małżeństwo

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, musisz wiedzieć, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.