Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – przedsiębiorca nie może skutecznie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dopiero z chwilą zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Będąc przedsiębiorcą, musisz jednak pamiętać, że jesteś obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej może dla Ciebie spowodować szereg negatywnych skutków polegających na:

  • Przedłużeniu czasu wykonania planu spłaty wierzycieli nawet do 7 lat;
  • Odmowy ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań w przypadku ustalenia przez sad, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
  • Odpowiedzialności odszkodowawczej;
  • W przypadku członków zarządu lub likwidatorów niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art. 586KSH;
  • Odpowiedzialności członków zarządu spółki handlowej za zobowiązania podatkowe na podstawie Ordynacji Podatkowej;
  • Orzeczenie przez sąd pozbawienia na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia;
  • Oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku […] dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;

Ponadto na podstawie przepisów kodeksu karnego wprowadzona została odpowiedzialność za doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności spółki oraz wybiórcze zaspokajanie tylko niektórych wierzycieli z pokrzywdzeniem pozostałych.