Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane odsetki – Twój dług już nie rośnie!