Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niewypłacalności, która powstała nie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika.

Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów może być prowadzone w jednym z trzech trybów:

  • procedurze uproszczonej,
  • procedurze ogólnej,
  • w ramach układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości.