Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

23 sierpnia, 2022|

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe? Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników. Są to miejsce zamieszkania dłużnika i to, ...

Czy syndyk zajmie moje mieszkanie lub dom?

23 sierpnia, 2022|

Majątek dłużnika podlegający egzekucji staje się z dniem ogłoszenia upadłości masą upadłości, która służy zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego oraz zobowiązań ...

Kiedy sąd nie umorzy Twoich długów?

23 sierpnia, 2022|

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego ...

Jaki majątek może zająć syndyk?

23 sierpnia, 2022|

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Jednakże nie cały majątek upadłego ...

Co to jest plan spłaty?

23 sierpnia, 2022|

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu ...

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

23 sierpnia, 2022|

Likwidację masy upadłości prowadzi syndyk. Likwidacja masy upadłości polega na sprzedaży majątku upadłego zarówno przedmiotów ruchomych, nieruchomości jak i praw ...

Co to jest masa upadłości?

23 sierpnia, 2022|

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Jednakże nie cały majątek upadłego ...

Kim jest syndyk?

23 sierpnia, 2022|

W przypadku ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych ...

Co to jest niewypłacalność?

23 sierpnia, 2022|

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania ...

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

23 sierpnia, 2022|

Tak, warto ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka do najczęściej najlepszy sposób oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Końcowym efektem ...

Co to jest upadłość konsumencka?

23 sierpnia, 2022|

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ...

Przejdź do góry