Dziękujemy za przesłanie formularza

Dziękujemy za przesłanie formularza

Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aktualnie opłata sądowa za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Jeśli skorzystasz z pomocy prawnika (radcy prawnego, adwokata lub doradcy restrukturyzacyjnego), będziesz musiał również uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł oraz wynagrodzenie za działania podejmowane przez pełnomocnika. Skuteczny proces oddłużenia wymaga rzetelnego przygotowania wniosku, które otworzy przed sądem upadłościowym drogę do oddłużenia dłużnika. Dlatego najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem jest powierzenie swojej sprawy doświadczonemu prawnikowi. Upadłość konsumencka może pomóc w rozwiązaniu problemu zadłużenia, ale wymaga skrupulatnego podejścia i zaangażowania profesjonalisty. W naszej kancelarii prawniczej pomagamy naszym klientom w całym procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dostarczając niezbędną wiedzę i wsparcie prawnicze. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zrozumieć proces oddłużenia i zapewnimy kompleksową pomoc w tym trudnym czasie.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe? Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników. Są to miejsce zamieszkania dłużnika i to, jak dobrze działa syndyk. Właściwie likwidacja majątku upadłego jest jeszcze jednym ważnym elementem wpływającym na czas trwania postępowania. Jeśli syndyk prowadzi postępowania sądowe, czas trwania upadłości może znacznie się wydłużyć. Mogą to być postępowania spadkowe lub dotyczące ubezskutecznienia czynności dokonanych przez dłużnika. Choć czas oczekiwania na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości może wynosić kilka tygodni lub miesięcy, to cały proces może trwać od pół roku do nawet kilku lat. Takie długi czas zależy od liczby wierzycieli, którzy zgłaszają swoje roszczenia, a także skomplikowania sytuacji finansowej dłużnika. Można jednak przyspieszyć proces, korzystając z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w procesie upadłościowym i zminimalizują ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Czy małżonkowie mogą wspólnie ogłosić upadłość konsumencką?

Małżonkowie nie mogą złożyć wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji każdy z nich musi złożyć oddzielny wniosek. Jeśli wniosek zostanie złożony i upadłość zostanie ogłoszona, to pomiędzy małżonkami zostanie automatycznie wprowadzona rozdzielność majątkowa. Często jednak najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne złożenie wniosku przez oboje małżonków, co pozwala na przyspieszenie procesu likwidacji masy upadłości. Szybsze i wyższe zaspokojenie wierzycieli przyspieszy proces oddłużania małżonków. W przypadku posiadania przez niewypłacalnych małżonków nieruchomości, która stanowi majątek wspólny, równoczesne złożenie wniosków może okazać się korzystne. Przyspieszy to proces likwidacji masy upadłości. Pozwoli to na szybsze zaspokojenie wierzycieli oraz oddłużenie niewypłacalnych małżonków. Przy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką warto skonsultować się z ekspertem z dziedziny prawa. Konsultacja z ekspertem pozwoli uniknąć niepotrzebnych trudności i uzyskać fachowe porady.
W przypadku, gdy tylko jeden z małżonków nie ma wypłacalności, nie trzeba składać wniosku o ogłoszenie upadłości przez drugiego małżonka. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że w takiej sytuacji małżonkowie mogą mieć problemy z realizacją codziennych wydatków i spłatą zobowiązań, szczególnie jeśli mają wspólne konto bankowe czy też spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Warto zwrócić uwagę, że niewypłacalność jednego z małżonków może powodować problemy z codziennymi wydatkami i spłatą zobowiązań. Wspólne konto bankowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą utrudniać sytuację finansową małżonków.
Warto również pamiętać, że proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłata sądowa czy koszty związane z zatrudnieniem prawnika. Dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zasięgnąć porady specjalisty.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – przedsiębiorca nie może skutecznie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dopiero z chwilą zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Będąc przedsiębiorcą, musisz jednak pamiętać, że jesteś obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej może dla Ciebie spowodować szereg negatywnych skutków polegających na:

 • Przedłużeniu czasu wykonania planu spłaty wierzycieli nawet do 7 lat;
 • Odmowy ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań w przypadku ustalenia przez sad, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
 • Odpowiedzialności odszkodowawczej;
 • W przypadku członków zarządu lub likwidatorów niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art. 586KSH;
 • Odpowiedzialności członków zarządu spółki handlowej za zobowiązania podatkowe na podstawie Ordynacji Podatkowej;
 • Orzeczenie przez sąd pozbawienia na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia;
 • Oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku […] dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;

Ponadto na podstawie przepisów kodeksu karnego wprowadzona została odpowiedzialność za doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności spółki oraz wybiórcze zaspokajanie tylko niektórych wierzycieli z pokrzywdzeniem pozostałych.

Czy mogę ogłosić upadłość jeśli mam tylko wierzycieli zagranicznych?

Jeśli wróciłeś z zagranicy i niestety Twoja przygoda z emigracją zarobkową nie zakończyła się zgromadzeniem znacznego majątku i oszczędności, lecz wręcz przeciwnie powstaniem znacznego zadłużenia, którego nie jesteś w stanie spłacić, możesz z naszą pomocą rozwiązać swoje problemy. Jeśli masz miejsce zamieszkania w Polsce, posiadanie tylko wierzycieli zagranicznych nie stanowi przeszkody do złożenia do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i oddłużenia.

Czy syndyk zajmie moje mieszkanie lub dom?

Majątek dłużnika podlegający egzekucji staje się z dniem ogłoszenia upadłości masą upadłości, która służy zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego oraz zobowiązań wobec wierzycieli. Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem podlegającym wówczas egzekucji przez syndyka. Likwidację masy upadłości prowadzi syndyk. Generalnie można powiedzieć, że likwidacja masy upadłości polega najczęściej na sprzedaży majątku upadłego zarówno przedmiotów ruchomych, nieruchomości jak i praw majątkowych np. wierzytelności, akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego. Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji. O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Kwotę tę określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka. Jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia-komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty na pokrycie czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

Kiedy sąd nie umorzy Twoich długów?

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

 • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań – chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.
Czy po ogłoszeniu upadłości moje zadłużenie może nadal rosnąć?

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane odsetki – Twój dług już nie rośnie!

Jaki majątek może zająć syndyk?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Jednakże nie cały majątek upadłego staje się masą upadłości. Nie wchodzi do masy upadłości i.in. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, np. (poniżej podajemy najczęściej stosowane w praktyce wyłączenia):

 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę — pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą — pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • u dłużnika pobierającego rentę lub emeryturę część świadczenia podlegającą zajęciu zgodnie z regulacją zawartą w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych właściwymi przepisami;
 • świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu określonych przepisów;
 • świadczenie integracyjne w rozumieniu określonych przepisów;
 • świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start oraz inne uregulowane w odrębnych przepisach.
Kiedy postępowanie upadłościowe może zostać umorzone?

Umorzenie postępowania upadłościowego może nastąpić z następujących przyczyn:

Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.

Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.

Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.

Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co to jest plan spłaty?

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem.
Sąd ustala plan spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:

 • wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
 • dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
 • ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostaną umorzone wszystkie twoje długi?

Wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie powoduje automatycznego umorzenie zobowiązań niewypłacalnego dłużnika. Dopiero przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa upadłościowego prowadzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego rzetelne wykonanie przez upadłego skutkuje umorzeniem przez sąd pozostałych niespłaconych zobowiązań upadłego. W zależności od osobistej sytuacji upadłego, jego możliwości zarobkowych oraz wysokości niespłaconych zobowiązań stopień umorzenia może wynieść od kilku do kilkudziesięciu procent sumy niespłaconych zobowiązań. W wyjątkowych sytuacjach jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będę mógł nadal spłacać niektóre zobowiązania?

Po ogłoszeniu upadłości nie możesz już spłacać swoich zobowiązań. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Syndyk po ogłoszeniu upadłości zawiadomi wierzycieli upadłego o ogłoszeniu upadłości i wezwie ich do zgłaszania wierzytelności. Następnie, na podstawie przesłanych zgłoszeń wierzytelności, po ich weryfikacji syndyk przygotowuje, a następnie składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub ewentualnie wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Taki sposób postępowania pozwoli na proporcjonalne zaspokojenie wszystkich wierzycieli biorących udział w postępowaniu upadłościowym i sprawiedliwy podział funduszów uzyskanych z likwidacji masy upadłości jak również tych przekazanych w ramach realizacji planu spłaty.

Czy aby ogłosić upadłość konsumencką mogę mieć tylko jednego wierzyciela?

Posiadanie tylko jednego wierzyciela nie stanowi przeszkody do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy ustawy prawo upadłościowe mówią wprost, że postępowanie upadłościowe w sprawach dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będą dalej prowadzone postępowania sądowe?

Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Postępowania sądowe syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym.

Nie dotyczy to postępowań sądowych w sprawach o należne od upadłego alimenty oraz renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela, oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. Syndyk może żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będą dalej prowadzone postępowania komornicze?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk skieruje zawiadomienia do komorników prowadzących postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane przez komornika sądowego wierzycielom, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Sumy uzyskane przez komornika sądowego ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym składników majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości poza pewnymi wyjątkami określonymi szczegółowo w odrębnych przepisach.

Czy we wniosku muszę podać wszystkich moich wierzycieli?

Tak, we wniosku o ogłoszenie upadłości musisz podać wszystkich swoich znanych wierzycieli, nie pomijając żadnego z nich. Jest to twój obowiązek, ponieważ dane zawarte we wniosku o ogłoszeniu upadłości muszą być zarówno kompletne — pełne jak i prawdziwe. Podanie we wniosku niepełnych bądź nieprawdziwych informacji może skutkować Twoją odpowiedzialnością odszkodowawczą jak i karną. Ponadto jeśli nie podasz we wniosku o ogłoszenie upadłości wszystkich Twoich wierzycieli to narażasz się zarówno na ryzyko umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego z Twojej winy jak również na brak skutku w postaci umorzenia zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli, który przecież jest dla Ciebie najważniejszy.

Czy trzeba mieć majątek, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, nie musisz posiadać majątku. Wniosek dłużnika konsumenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie może zostać oddalony przez sąd z powodu tego, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej. W przypadku braku środków na prowadzenie postępowania upadłościowego zostanie ono tymczasowo sfinansowane środkami pochodzącymi z zaliczki ze Skarbu Państwa.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd oddali wniosek o upadłość jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień niewypłacalności umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli;
 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ust stawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • czynność prawa dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności.

Jak również wtedy jeżeli dane podane przez dłużnika ze wzniosu są niezgodne z prawą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć jedynie osoba, która w dniu złożenia wniosku jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czyli potocznie zwaną konsumentem.

Kiedy muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma prawnego obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia stanu jej niewypłacalności. Złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim prawem, z którego możesz skorzystać jeśli chcesz doprowadzić do przewidzianej przepisami prawa upadłościowego możliwości oddłużenia – szansy na nowy start.

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

Likwidację masy upadłości prowadzi syndyk. Likwidacja masy upadłości polega na sprzedaży majątku upadłego zarówno przedmiotów ruchomych, nieruchomości jak i praw majątkowych np. wierzytelności, akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego. Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji. O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie spisu inwentarza, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę. Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości.

Na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności. Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Co to jest masa upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Jednakże nie cały majątek upadłego staje się masą upadłości. Nie wchodzą do masy upadłości np.:

Mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, np. (wymieniłem najczęściej stosowane wyłączenia):

 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę — pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą — pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych właściwymi przepisami;
 • świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu określonych przepisów;
 • świadczenie integracyjne w rozumieniu określonych przepisów;
 • świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start oraz inne uregulowane w odrębnych przepisach.
Kim jest syndyk?

W przypadku ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego, zawiadomienia wierzycieli, weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości w szczególności tych dotyczących majątku upadłego. Następnie po zakończeniu likwidacji majątku dłużnika sporządza i składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub ewentualnie wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego bez orzekania o planie spłaty wierzycieli.

Co to jest niewypłacalność?

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jakie skutki powoduje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka powoduje szereg doniosłych skutków zarówno w sferze majątkowej jak i prawnej.

Majątek

Majątek dłużnika podlegający egzekucji staje się z dniem ogłoszenia upadłości masą upadłości, która służy zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego oraz zobowiązań wobec wierzycieli. Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem podlegającym wówczas zajęciu przez syndyka, który następnie dokonuje jego likwidacji.

Zobowiązania

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane odsetki – Twój dług jeż nie rośnie! Pamiętaj, że wszelkie czynności prawne upadłego dłużnika dotyczące jego majątku są nieważne z mocy prawa.

Postępowania sądowe

Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.

Egzekucje komornicze

Toczące się wobec dłużnika postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych podlegają z mocy prawa najpierw zawieszeniu, a później umorzeniu.

Spadki

Jeżeli do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości powołany zostaje upadły, spadek wchodzi do masy upadłości. Syndyk nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości, a do chwili jej ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i powołany spadkobierca oświadczenia takiego nie złożył, to spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Małżeństwo

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, musisz wiedzieć, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Czy upadłość konsumencka to zawsze najlepszy sposób na wyjście z długów?

Upadłość konsumencka to bardzo często najlepszy sposób na wyjście z długów, ale nie zawsze. Niekiedy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Musisz pamiętać, że postępowanie upadłościowe to rodzaj postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku dłużnika przy udziale jego wszystkich wierzycieli, którego celem jest zarówno oddłużenie niewypłacalnego konsumenta jak również możliwie jak najwyższe zaspokojenie jego wierzycieli. Za każdą niewypłacalnością konsumencką kryje się inna historia i różne przyczyny powstania stanu niewypłacalności, które powinny być przed złożeniem wniosku przeanalizowane przez doświadczonego prawnika-specjalistę w zakresie upadłości. Zgłoszenie się po poradę prawną do fachowego pełnomocnika pozwoli Ci podjąć właściwą decyzję, która doprowadzi do skutecznego oddłużenia przy minimum uciążliwości i ryzyka.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Tak, warto ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka do najczęściej najlepszy sposób oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Końcowym efektem przeprowadzonego procesu upadłości konsumenckiej jest uzyskanie oddłużenia. Jeśli masz dość niekończących się wizyt windykatorów, nękania telefonami, prowadzonych latami egzekucji komorniczych, które i tak nie doprowadziły do zaspokojenia wierzycieli. Jeśli twoje zadłużenie pomimo wieloletniej egzekucji nie uległo zmniejszeniu, lecz wzrosło w wyniku naliczania odsetek oraz dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych. Jeśli od dawna ukrywasz swoje rzeczywiste dochody, pracując w szarej strefie. Jeśli chcesz normalnie żyć, odprowadzać podatki i składki ubezpieczenia, gromadzić oszczędności i majątek, które zapewnia Ci bezpieczeństwo na wypadek choroby lub zapewnią spokojne i dostatnie życie na emeryturze to pomyśl już dziś o skutecznym oddłużeniu. Upadłość konsumencka może być dla Ciebie najlepszym wyjściem ze stanu niewypłacalności.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niewypłacalności, która powstała nie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika.

Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów może być prowadzone w jednym z trzech trybów:

 • procedurze uproszczonej,
 • procedurze ogólnej,
 • w ramach układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości.
Przejdź do góry